Aktualności

Wizualizacja frontonu kościoła pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle

| dodał:

Wizualizacja frontonu kościoła pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedle od ul. Hryniewickiej i ul. Borówkowej

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, na wiosnę 2015 roku ruszy budowa Zespołu Sakralnego Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle. Będzie to kościół wraz z plebanią i zapleczem parafialnym.

Projekt utworzenia nowej Parafii i potrzebę budowy kościoła powstał już w 2001 roku. Arcybiskup Wojciech Ziemba, ówczesny Metropolita Białostocki przewidywał rozwój budownictwa mieszkaniowego na południe od granic Białegostoku. Starania o tereny pod budowę kościołów  rozpoczynał od składania wizyt w siedzibach Gmin graniczących z Białymstokiem i zapoznawał się z planami urbanistycznymi  rozwoju przyległych miejscowości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z towarzyszacymi usługami w części miejscowości "Ignatki - Osiedle", obręb Kolonia Księżyno w Gminie Juchnowiec Kościelny, został  zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny Nr XVII/140/04 z dnia 28 września 2004 roku. Teren pod  budowę kościoła w Ignatkach - Osiedle tj. działka o nr  235/51 o pow. 2356 m2  została zakupiona w 2005 roku. Drugą działkę  o nr 235/56 o pow. 1025 m2 na potrzeby parkingu zakupiła Archidiecezja Białostocka w 2010 roku od osoby prywatnej za rządów obecnego  Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego. W planach zagospodarowania   obie działki są oznaczone jako cmentarz z możliwością lokalizacji obiektu sakralnego.Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki dnia 29 czerwca 2014 roku w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła, erygował nową parafię pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle jako wotum wdzięczności za kanonizację Wielkiego Papieża Polaka. W grudniu ubiegłego roku odbyła się ekshumacja  właścicieli majątku Ignatki, którzy byli pochowani na własnym cmentarzu dworskim.  Po uzgodnieniu z rodziną i na ich wnioski po uzyskaniu decyzji Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku, doczesne szczątki osób tam pochowanych, zostały przeniesione czasowo na obrzeże działki, ponieważ w tym miejscu będzie budowana świątynia. Po jej wybudowaniu szczątki właścicieli majątku ziemskiego zostaną złożone w krypcie - grobowcu przy kościele. Zgodnie z wolą rodziny zostanie uzgodniona treść tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona na ścianie świątyni.

 Po ekshumacji teren cmentarza dworskiego będący w ewidencji zabytków  PWKZ oraz Gminnej Ewidencji Zabytków został skreślony z tychże ewidencji. W obecnym stanie prawnym obie działki, są wolne od opieki  Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Dnia 26 kwietnia 2015 roku o godz. 15.00 w miejscu budowy kościoła będzie sprawowana Msza św. na zakończenie Misji świętych, które odbędą się  w Parafii św. Stanisława B.M. w Białymstoku i Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ignatkach - Osiedle i zostanie poświęcony krzyż misyjny dla  Parafii pw. św.. Jana Pawła II oraz zostanie poświęcony plac pod budowę świątyni parafialnej jako wotum wdzięczności Archidiecezji Białostockiej za pontyfikat i kanonizację św. Jana Pawła II.

kosciol_ignatki_500_01.02.2015.pdf

kosciol_ignatki_elewacja1.pdf

kosciol_ignatki_elewacja2.pdf

kosciol_ignatki_elewacja3.pdf

kosciol_ignatki_elewacja4.pdf