Patron naszej parafii

Życiorys i modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku jako drugi syn Karola i Emilii Kaczorowskiej. Chrzest przyjął 20 czerwca tego roku w wadowickim kościele parafialnym. Jego dzieciństwo i młodość naznaczyło przedwczesne i niespodziewane odejście jego matki zmarłej w 1929 roku, gdy Karol miał 9 lat. Trzy lata później zmarł również jego starszy brat Edmund, a w 1941 roku w wieku 21 lat Karol stracił także ojca.

Wychowany został w najlepszej tradycji patriotycznej i religijnej. To w okresie młodości ukształtowały się charakterystyczne rysy jego duchowości, którym pozostał wierny do końca życia. Główne z nich to nabożeństwo do Ducha Świętego i miłość do Matki Bożej.

W latach gimnazjalnych zrodziło się w nim zamiłowanie do teatru i poezji, które rozwijał jako student przez działalność w grupie teatralnej istniejącej przy wydziale filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na który zapisał się w roku akademickim 1938/1939. Z tej grupy w sierpniu 1941 roku powstał Teatr Rapsodyczny. Na jego czele stanął Mieczysław Kotlarczyk, wadowicki przyjaciel Karola. W tym czasie powstawały także pierwsze utwory poetyckie Wojtyły.

Podczas nazistowskiej okupacji kontynuował potajemnie studia, łącząc je przez 4 lata z pracą robotnika w zakładach Solvay. Zaangażował się także w działalność tajnej organizacji, która uratowała tysiące Żydów.

W 1942 roku wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego, działającego w konspiracji. Był jednym z dziesięciu alumnów, które przyjął wówczas kard. Sapieha. To on pod koniec piątego roku studiów wysłał Karola Wojtyłę na dalsze studia do Rzymu. W związku z tym przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku w prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich, a dzień później w Krypcie św. Leonarda katedry na Wawelu odprawił swoją pierwszą Mszę św.

W kilka dni po święceniach Wojtyła wyjechał do Rzymu. Został studentem Wydziału Teologicznego na Angelicum, gdzie prowadził prace badawcze nad mistyką św. Jana od Krzyża. 19 czerwca obronił pracę doktorską „Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża”. W czasie tych specjalistycznych studiów doszło do znaczącego spotkania ks. Karola z Ojcem Pio z Pietrelciny.

Po powrocie do Polski w lipcu 1948 roku podjął pracę duszpasterską jako wikariusz w Niegowici. Całkowite zawierzenie Maryi, które jako biskup wyraził w zawołaniu „Totus Tuus”, wytyczało również jego kapłańską drogę.

Po uzyskaniu habilitacji rozpoczął wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po jego likwidacji na wydziale teologicznym seminarium krakowskiego oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W wieku 38 lat został mianowany biskupem pomocniczym krakowskim. 28 września 1958 roku przyjął sakrę biskupią z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Gdy 15 czerwca 1962 roku zmarł abp Baziak, kapituła archidiecezji krakowskiej wybrała bp Wojtyłę na biskupa kapitulnego, z uprawnieniami i prestiżem arcybiskupa. Ponad rok później, 30 grudnia 1963 roku, został mianowany przez papieża Jana XXIII arcybiskupem metropolitą krakowskim. Uroczyste objęcie katedry miało miejsce 3 marca 1964 roku.

Metropolita krakowski uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego, gdzie dał się poznać jako inteligentny i oczytany biskup. W swoich przemówieniach podkreślał zwłaszcza sprawy liturgii oraz rolę współczesnych mediów. Jego głos już wówczas liczył się wśród kardynalskiego gremium i miał wpływ na tworzenie dokumentów kościelnych.

26 czerwca 1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. Będąc pasterzem archidiecezji krakowskiej natychmiast zyskał uznanie jako człowiek mocnej i odważnej wiary, bliski ludziom i ich rzeczywistym potrzebom oraz doskonały mówca.

Dnia 6 sierpnia 1968 roku zmarł papież Paweł VI. Z polski na konklawe pojechali wówczas dwaj kardynałowie: prymas Stefan Wyszyński oraz Karol Wojtyła. 26 sierpnia wybrano Albina Luciana, który przyjął imię Pawła I. Zaledwie miesiąc później papież zmarł. Na rozpoczętym 3 października konklawe, 16 października 1978 roku, biskupem Rzymu i papieżem został wybrany Karol Wojtyła, przyjmując imię Jana Pawła II.

Jego nauczanie od samego początku miało na celu głoszenie zawsze i wszędzie Chrystusa – jedynego Zbawiciela człowieka i świata. W swoim niezwykłym zapale misyjnym umiłował szczególnie młodych. Zainaugurował Światowe Dni Młodzieży, które miały za zadanie głoszenie nowym pokoleniom Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, aby byli oni głównymi twórcami swej przyszłości i by współpracowali przy budowaniu lepszego świata.

13 maja 1981 roku , w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, Jan Paweł II został postrzelony na Placu Świętego Piotra przez tureckiego zamachowca Ali Agcę. Pomimo krytycznego stanu, cudem ocalał. Jak sam później wyznał, uratowała go Maryja.

Jego troska jako pasterza Kościoła powszechnego przejawiała się w zwoływaniu licznych zgromadzeń Synodu Biskupów, w ustanawianiu nowych diecezji i jednostek kościelnych, w promulgowaniu Kodeksów Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Jest autorem 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 13 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, 29 dokumentów w formie motu proprio oraz tysięcy listów papieskich. Ogłosił 1338 błogosławionych, w tym 160 Polaków, oraz 482 świętych, w tym 11 Polaków. Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch.

Ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Roku Odkupienia, Rok Maryjny, Rok Eucharystii i Wielki Jubileusz Roku 2000.

Jego zasługą było także upowszechnienie kultu Bożego Miłosierdzia: to on zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu, wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę, napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu oraz ustanowił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

Jan Paweł II swoje długie i owocne życie doczesne zakończył w Pałacu Apostolskim w Watykanie w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Niedzieli „In albis”, którą sam nazwał Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na tym właśnie Placu Świętego Piotra 8 kwietnia 2005 roku, w których wzięły udział liczne delegacje przybyłe z całego świata oraz miliony wierzących i niewierzących, którzy rozpoznali w nim widoczny znak miłości Boga do ludzkości. To wówczas po raz pierwszy rozległo się wołanie: „Santo subito”.

Był to najdłuższy pontyfikat XX wieku i trzeci co do długości w dziejach Kościoła. Beatyfikacja Jana Pawła II miała miejsce 1 maja 2011 roku, a kanonizacja 27 maja 2014 roku.

Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo - módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem Całkowicie oddany Maryi, Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, Następco Piotra i Sługo sług Bożych, Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, Misjonarzu wszystkich narodów, Świadku wiary, nadziei i miłości, Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, Apostole pojednania i pokoju, Promotorze cywilizacji miłości, Głosicielu Nowej Ewangelizacji, Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, Papieżu Bożego Miłosierdzia, Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów, Ojcze osób konsekrowanych, Patronie rodzin chrześcijańskich, Umocnienie małżonków, Obrońco nienarodzonych, Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, Dobry Samarytaninie dla cierpiących, Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, Głosicielu prawdy o godności człowieka, Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, Uosobienie pracowitości, Zakochany w krzyżu Chrystusa, Przykładnie realizujący powołanie, Wytrwały w cierpieniu, Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników, Wskazujący drogę błądzącym, Przebaczający krzywdzicielom, Szanujący przeciwników i prześladowców, Rzeczniku i obrońco prześladowanych, Wspierający bezrobotnych, Zatroskany o bezdomnych, Odwiedzający więźniów, Umacniający słabych, Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Modlitwa posiada imprimatur metropolity krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisz, z 12 kwietnia 2011 r.)

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa o wyproszenie łask za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę… (wymienić prośby). Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II

Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną św. Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby.

Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż.

Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen.

Modlitwa o dar pracy

Dobry Ojcze, Ty powiedziałeś, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną. Znasz moje serce, znasz moje pragnienia, znasz potrzeby moje i moich najbliższych. Widzisz, że jestem bez pracy, że ta sytuacja mnie przytłacza, że stwarza konflikty i kolejne problemy. Tobie chcę dać moje zdolności, chęci do pracy i zdrowie. Pokieruj moim losem, dobry Ojcze, abym znalazł godną pracę, która pozwoli mi zdobyć środki konieczne do utrzymania rodziny.

Święty Jan Paweł II mówił, że "praca ludzka jest uczestnictwem w dziele Boga i winna przenikać także do zwykłych, codziennych zajęć. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy zdobywają środki na utrzymanie własne i rodziny, tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by należycie służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci i osobistym wkładem przyczyniają się do tego, by w historii spełniał się zamysł Boży".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wrażliwego na potrzeby innych, proszę Cię, Boże, o dar pracy, aby moje talenty nie były zmarnowane, a moja rodzina nie cierpiała niedostatku. Naszą przyszłość zawierzam Tobie. Amen.

W: Modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Rafael, Kraków 2014.

Nowenna do św. Jana Pawła II

Dzień 1 Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna. Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Świętego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą z ufnością Cię błagam.

Dzień 2 Boże i Ojcze, przed Kościołem obecnego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcą Go naśladować i doznać cudu obfitego połowu. Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń Świętego Papieża Jana Pawła II patronem nowej ewangelizacji, a mnie przez jego przyczynę obdarz łaską…, o którą pokornie Cię proszę.

Dzień 3 Boże i Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i pozostał z nami. Eucharystia jest bramą nieba, które otwiera się na ziemi. Niech „Amen”, które wypowiadają wierni wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi ich do czujnej i pokornej służby braciom potrzebującym. Bądź uwielbiony świetlanym przykładem tej miłości ukazanym przez Świętego Papieża Jana Pawła II, a skoro w Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem zbawionych w niebie, za jego pośrednictwem daj mi łaskę…, o którą z ufnością Cię błagam.

Dzień 4 Boże i Ojcze, Ty jesteś Miłością i pierwszy nas pokochałeś. Twój Syn dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem, a objawiając swym braciom i siostrom prawdę o miłości, pozwolił im zrozumieć samych siebie i odkryć sens własnego istnienia. Proszę Cię, aby Święty Papież Jan Paweł II, niestrudzony obrońca godności człowieka, dobry pasterz, poszukujący dusz zagubionych w bezładzie życia i pogrążonych w beznadziei, stał się patronem naszej Ojczyzny, a mnie za jego wstawiennictwem użycz łaski…, o którą pokornie Cię proszę.

Dzień 5 Boże i Ojcze, Twój odwieczny plan zbawienia osiągnął pełnię, gdy Syn Twój umiłowany przyszedł na świat pośród Świętej Rodziny. Otoczony miłością Dziewiczej Matki Maryi i opieką wiernego Józefa, uświęcił On swoim narodzeniem każdą ludzką rodzinę. Powierzam Ci moją rodzinę i wszystkie domowe ogniska, niech trwa w nich modlitwa, czysta miłość, szacunek dla życia i zdrowia i troska o młodych. Proszę przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, naszego Ojca, abyś umocnił mnie łaską....

Dzień 6 Boże i Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie Słowiańskiego Papieża wielkiego orędownika naszej Ojczyzny, Polski. Jego wołanie spod Giewontu: „Sursum corda! W górę serca!” wciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa. Ufnie zwracam się do Ciebie, abyś poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy Papieża Jana Pawła II utwierdził nasz Naród w chrześcijańskim optymizmie, a mnie udzielił łaski…, o którą z pokorą Cię błagam.

Dzień 7 Boże i Ojcze, od młodości zapraszasz nas na swoje drogi. Młodzież ma w Twoim Synu Mistrza, który uczy ją, jak cierpliwie i wytrwale kształtować w sobie nowego człowieka, jak odkryć własne powołanie, aby skutecznie budować cywilizację miłości. Modlę się do Ciebie za młodzież, by nie dała się zniewolić ślepym pożądaniom i okłamać fałszywą miłością. Niech Święty Jan Paweł II, który młodych szukał i z wzajemnością ukochał, będzie ich wzorem i patronem, a dla mnie za Jego przyczyną pokornie proszę o łaskę…

Dzień 8 Boże i Ojcze, Ty możesz ze zła wyprowadzić jeszcze większe dobro. Cierpienie chcesz uczynić drogą prowadzącą do Ciebie. Twój Syn przez dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu wziął na siebie całe zło grzechu i nadając mu nowy sens, wprowadził je w porządek miłości. W imię tej Miłości, która zdolna była podjąć cierpienie bez winy, przedstawiam Ci prośbę o wsławienie nowymi cudami św. Jana Pawła II, który służąc ludowi Bożemu, naznaczony został stygmatem męczeństwa, a mnie obdarz przez jego wstawiennictwo łaską…, o którą Cię proszę.

Dzień 9 Boże i Ojcze, Maryja, Matka Twego Syna, słyszy naszą modlitwę i zawierzenie: „Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”. Niech będą Ci dzięki za Świętego Papieża Jana Pawła II, całkowicie oddanego Maryi, wiernie i do końca pełniącego misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały, przyjmij owoce jego życia i posługi, uczyń go patronem naszej Ojczyzny, a mnie za jego wstawiennictwem wesprzyj swoją łaską…, o którą Cię błagam.

(Do prywatnego odmawiania – opr. O. Piotr Stasiński OFMCap.)

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Ojcze Święty, Całym życiem wyśpiewywałeś hymn ku czci Miłosierdzia Bożego, "Miłości, która jest potężniejsza od śmierci, potężniejsza od grzechu i zła każdego, Miłości, która dźwiga człowieka z największych upadków i wyzwala z największych zagrożeń", Pomóż nam doświadczać głębi tej miłości i wyrażać ją w słowie, czynie i modlitwie. Bądź naszym przewodnikiem na drodze głoszenia orędzia miłosierdzia Usposabiaj duszę i ciało do obfitego czerpania ze zdrojów miłosierdzia w sakramentach, Kształtuj w nas "wyobraźnię miłosierdzia", byśmy wielkodusznie odpowiadali na potrzeby naszych bliźnich, Wypraszaj nam laskę ufnego powierzania się Miłosierdziu Bożemu na modlitwie. Wraz ze św. Faustyną, "darem Bożym dla naszych czasów" prowadź nas pewnie ku Bogu, "bogatemu w miłosierdzie".